Git远程04:git fetch & git push & git pull

这三条语句的,完整的命令为:

1
git fetch [远程仓库名] [分支01]:[分支02]

实际使用时,远程仓库名和分支名,在特定的情况下可以省略。一两句话说不清楚,采用脑图的方式展示。请一定要注意当前所在的分支是什么
如果图片显示太小,请到汪汪的网盘下载(文件夹为/Git)请直接下载,如果有XMind,请直接查看脑图源文件。
2015.08.19更新:git fetch & git push & git pull.pnggit fetch & git push & git pull.xmind

如果本文对你有所帮助,请小额赞助
~~ EOF ~~